Windchill 11 Telecast

       

            点击收看windchill 11 电视广播完整版(英语)

                     亮点:Windchill  11 有哪些新增功能;

                                       客户现在如何使用windchill;

                                      展示了全新尖端的windchill 11提供的PLM                                                                      技术的产品演示。Windchill赢得“全球IOT PLM技术领袖奖”

产品在不断改变;它们不仅在机械方面变得更加智能,而且在电气和软件方面也变得更加智能,同时变得更加互联。